Wolq_logo_Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WOLQ

1.0 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten, alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door Wolq, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een Contractant en dit in het kader van alle activiteiten waarbij Wolq diensten en/of zaken van welke aard dan ook levert aan een Contractant, alles in de ruimste zin des woords. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden en condities wordt door Wolq nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de Contractant naar de toepasselijkheid van haar eigen (algemene) voorwaarden wordt door Wolq dan ook niet aanvaard, tenzij Wolq uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

1.3 Indien de Contractant een offerte c.q. opdrachtbevestiging van Wolq, waarin wordt verwezen naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, heeft aanvaard en (zonder commentaar) heeft behouden, geldt zulks als (stilzwijgende) instemming met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door de Contractant.

1.4 Een Contractant die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van Wolq heeft gecontracteerd wordt geacht bij eventueel daarna bij Wolq geplaatste orders danwel van Wolq ontvangen orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.5 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze voorwaarden.

1.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. In dat geval zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van deze bepaling in acht wordt genomen.

1.7 Onder Contractant dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Wolq een verbintenis is aangegaan dan wel een aanbod van Wolq daartoe heeft ontvangen, in de zin van lid 1, met inbegrip van diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel. Een Contractant die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt als consument beschouwd.

2.0 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd en in welke vorm ook gedaan, door of namens Wolq, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Wolq is aangegeven.

2.2 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de Contractant verstrekte gegevens en op de uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden.

2.3 Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat dat door de Contractant wordt aanvaard, heeft Wolq het recht de uitgebrachte aanbieding c.q. offerte binnen drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding ervan te herroepen. De Contractant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Wolq opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Wolq zijn aanbieding baseert.

2.4 Wolq kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

3.0 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle overeenkomsten komen eerst tot stand nadat Wolq de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of door een begin van feitelijke uitvoering door Wolq. Orders die door de Contractant bij Wolq worden geplaatst per telefoon of e-mail komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door Wolq. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien Wolq de uitvoering van de opdracht ter hand neemt, in verband met de spoedeisendheid van de opdracht. In dat geval zal de door Wolq aan de Contractant toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging. De Contractant heeft alsdan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.

3.2 Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van Wolq tot stand gebracht, binden Wolq pas nadat de overeenkomsten door Wolq schriftelijk zullen zijn bevestigd, danwel nadat Wolq tot uitvoering zal zijn overgegaan.

3.3 De opdrachtbevestiging van Wolq wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Contractant binnen twee dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Wolq uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.

3.4 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Wolq zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen, schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de Contractant, pas door Wolq doorgevoerd indien zij schriftelijk door Wolq zullen zijn bevestigd. Wijziging in een reeds door Wolq aanvaarde opdracht van de zijde van de Contractant kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.

3.5 Indien Wolq, om haar moverende redenen, besluit de opgegeven wijzigingen niet door te voeren, zal de Contractant nimmer gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en blijft de Contractant onverkort aansprakelijk voor betaling van de door Wolq reeds gemaakte kosten, alsmede het bedrag uit hoofde van winstderving door Wolq.

3.6 Wolq is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de Contractant danwel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van Wolq strikt noodzakelijk was, aan de Contractant in rekening te brengen.

3.7 Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de Contractant met door Wolq ingeschakelde derden, personeelsleden van Wolq hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden Wolq slechts indien zij door Wolq zelf schriftelijk worden bevestigd.

3.8 De Contractant geeft Wolq nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deelaflevering de Contractant afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.

3.9  Wolq is bevoegd de totstandkoming alsmede de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Wolq overeenkomsten aan te gaan met Contractanten.

3.10 Alle onkosten die Wolq op verzoek van de Contractant in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden heeft gemaakt komen integraal ten laste van de Contractant, tenzij partijen anders overeenkomen.

3.11 Indien Wolq om haar moverende redenen besluit dat specifieke eisen van de Contractant niet zullen worden uitgevoerd, zal Wolq zulks aan de Contractant berichten. De Contractant kan Wolq daarvoor niet aansprakelijk stellen en Wolq is nergens toe verplicht.

4.0 Annulering

Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de Contractant is de Contractant verplicht tot vergoeding van alle door Wolq gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Wolq wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoedingen bedragen minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Wolq om volledige schadevergoeding van de Contractant te verlangen.

5.0 Prijzen

5.1 Alle door Wolq in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, vervoerskosten, verzendkosten en verpakking/emballage, tenzij door Wolq anders is aangegeven en/of overeengekomen.

5.2 De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de Contractant.

5.3 Indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging door Wolq c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, één of meer der prijsbepalende kostprijsfactoren zoals inkoopprijzen van zaken, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, belastingen, valutakosten, sociale- of overheidslasten, verpakkingskosten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft Wolq het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen en deze aan de Contractant door te berekenen.

5.4 De wijzigingen in de overeengekomen prijs zoals bedoeld in het vorige lid geven de Contractant niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden, behalve indien de Contractant een consument is, dit laatste evenwel tenzij bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden. Een door Wolq doorgevoerde wettelijke prijsverhoging levert nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

5.5 Bij gerechtvaardigde ontbinding van de overeenkomst door de consument ingevolge het in het vorig lid bepaalde blijft de consument gehouden het tot dan toe door Wolq gepresteerde met Wolq af te rekenen op basis van de prijzen zoals overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

6.0 Betalingswijze

6.1 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data opnemen waarop Wolq de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Contractant in rekening brengt. Facturen worden door de Contractant betaald via overboeking op de bankrekening van Wolq conform de betalingscondities zoals vermeld op de van Wolq ontvangen factuur. Bij gebreke van een specifieke regeling geldt de standaard betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. De eventuele kosten van betalingsverkeer verbonden aan de door de Contractant te verrichten betaling komen volledig voor rekening van de Contractant.

6.2 Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant is nimmer gerechtigd een beroep te doen op een opschortingsrecht danwel verrekeningsrecht van betalingsverplichtingen jegens Wolq.

6.3 In geval sprake is van een periodieke betalingsverplichting zijdens de Contractant, geldt dat Wolq harerzijds steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de tot dan geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Contractant niet akkoord gaat met een dergelijke aanpassing, is de Contractant gerechtigd om binnen een termijn van dertig dagen na kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de voorgenomen aanpassing in werking zou treden.

6.4 In geval de Contractant in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen zij aan Wolq verschuldigd is, is de Contractant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing danwel ingebrekestelling van de zijde van Wolq is vereist. In dat geval is de Contractant aan Wolq de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

6.5 Door de Contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Contractant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6 Wolq is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incassering van haar vordering(en) op de Contractant. Wolq is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de Contractant, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de vertragingsrente en vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting. Tevens is de Contractant de door Wolq eventueel gemaakte kosten terzake van een (mislukte) mediation verschuldigd.

6.7 Wolq is gerechtigd orders van de Contractant te weigeren en leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop de Contractant zorg zal hebben gedragen voor aflossing van al het verschuldigde aan Wolq.

6.8 Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van Wolq op de Contractant opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing, danwel ingebrekestelling van de zijde van Wolq is vereist.

6.9 Wolq is steeds gerechtigd van de Contractant te verlangen dat zij hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruit betaalt, hetzij dat zij een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Wolq van de Contractant uit hoofde van de overeenkomst of uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

6.10 Indien de Contractant niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze, dit ter beoordeling door Wolq, aantoont, heeft Wolq het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

7.0 Geheimhouding en personeel

7.1 De Contractant zal het bestaan, de aard en de inhoud van enige met Wolq gesloten overeenkomst evenals alle overige bedrijfsinformatie waarvan de Contractant weet of zou kunnen danwel moeten weten dat deze van vertrouwelijke aard is te allen tijde geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolq. De Contractant die vertrouwelijke gegevens van Wolq ontvangt, zal deze gegevens slechts aanwenden voor het doel waarvoor deze gegevens aan haar zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Wolq als zodanig zijn aangemerkt.

7.2 Tenzij na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolq, is het de Contractant verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsook gedurende één jaar na beëindiging daarvan medewerkers van Wolq die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van enige met Wolq gesloten overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich werkzaamheden te laten verrichten c.q. hen hiertoe te benaderen.

7.3 Bij overtreding van het in dit artikel gestelde zal Wolq een direct opeisbare boete aan de Contractant opleggen van € 7.000,- voor iedere overtreding dan wel iedere dag dat de overtreding voortduurt. Het bedrag van de boete wordt door de Contractant direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan de Contractant.

7.4 De Contractant vrijwaart Wolq voor aanspraken van derden wier persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Contractant wordt verricht en waartoe de Contractant uit hoofde van de wet gehouden is.

8.0 Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie

8.1 Alle door Wolq aan de Contractant geleverde zaken blijven te allen tijde eigendom van Wolq  totdat de Contractant heeft voldaan aan al haar verplichtingen ten opzichte van Wolq strekkende tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties/de koopprijs voor geleverde danwel te leveren zaken, alsmede strekkende tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst.

8.2 De zaken die vallen onder het eigendomsvoorbehoud van Wolq mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht danwel vervreemd danwel verplaatst naar een andere locatie als overeengekomen. De Contractant is voorts gehouden deze zaken apart te houden en voldoende duidelijk als afkomstig van Wolq te waarmerken.

8.3 Indien de Contractant in gebreke blijft door Wolq geleverde zaken volledig te betalen, is Wolq bevoegd zonder enige ingebrekestelling alle door haar geleverde zaken terug te nemen. Een beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van Wolq  tot het vorderen van schadevergoeding.

8.4 De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de Contractant.

8.5 De Contractant is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken die onder het eigendomsvoor-behoud van Wolq vallen afdoende verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier nadrukkelijk onder begrepen) of door Wolq wenselijk wordt geoordeeld. De Contractant is gehouden om in geval van twijfel Wolq op eerste verzoek een exemplaar van haar verzekeringspolis in dit verband voor te leggen.

8.6 De Contractant is verplicht om in geval van een faillissementsaanvraag of surséance van betaling, een verzoek tot schuldsanering of in geval van (conservatoire) maatregelen jegens haar over door Wolq geleverde zaken, onverwijld Wolq daarvan in kennis te stellen zodat Wolq haar eigendomsrecht geldend kan (doen) maken. Hetzelfde geldt in geval derden rechten doen gelden met betrekking tot zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsrecht rust.

8.7 Indien de Contractant (mede) uit door Wolq geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Contractant die zaak slechts voor Wolq en houdt de Contractant de nieuw gevormde zaak voor Wolq totdat de Contractant alle uit hoofde van enige overeenkomst verschuldigde bedragen aan Wolq heeft voldaan. Tot het moment van voldoening kan Wolq alle mogelijke eigendomsrechten ten aanzien van de nieuw gevormde zaak uitoefenen.

8.8 Wolq is te allen tijde gerechtigd om de in het kader van de overeenkomst van de Contractant ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Wolq onder zich te houden totdat de Contractant alle aan Wolq verschuldigde bedragen heeft voldaan.

9.0 Risico

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Contractant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Contractant of een hulppersoon van de Contractant zijn gebracht.

10.0 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele- of industriële eigendom met betrekking tot de van Wolq afkomstige of door Wolq ontwikkelde of gebruikte materialen, zaken, computerprogramma’s, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, werkwijzen, patronen, adviezen, modellen, tekeningen, dessins, prototypes, drukwerk, brochures, websites, catalogussen, rapporten, schema’s, monsters, begrotingen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Wolq, haar licentiegevers of haar toeleveranciers, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Contractant of van de door de Contractant ingeschakelde derden, waaronder begrepen eigen personeel van Wolq. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens, ingebruikgeving daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Wolq voorbehouden. Op eerste verzoek van Wol dienen genoemde items, met uitzondering van de geleverde zaken, onmiddellijk aan Wolq te worden geretourneerd. De Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Contractant is bijgevolg uitgesloten. Een aan de Contractant toekomend recht is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

10.2 Het is de Contractant niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolq over te gaan tot omverpakking van de door Wolq geleverde zaken danwel tot het verwijderen van de etikettering danwel de labels en de onderscheidingstekens, zoals aangebracht door Wolq, danwel de veiligheidsvoorschriften, handleiding, gebruiksaanwijzing, indien het product wordt doorverkocht.

10.3 Indien in afwijking van artikel 10.1 Wolq bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, wordt een zodanige verbintenis steeds uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor de Contractant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op de Contractant, dan laat dit de bevoegdheid van Wolq onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een dergelijke overdracht het recht van Wolq aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van de Contractant zijn of worden gedaan.

10.4 Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

10.5 Het is Wolq toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. De Contractant zal te allen tijde haar medewerking verlenen aan een dergelijke technische maatregel. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de Contractant geen reservekopie van de programmatuur kan maken, zal Wolq de Contractant desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

10.6 Tenzij Wolq een reservekopie van de programmatuur aan de Contractant ter beschikking stelt, mag de Contractant uitsluitend één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te allen tijde te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijk exemplaar (zie artikel 10.4).

10.7 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de Contractant na voorafgaand overleg met Wolq gerechtigd tot verbetering van fouten in de haar ter beschikking gestelde programmatuur in geval dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Wolq schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de Contractant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De Contractant is gehouden van fouten onverwijld melding aan Wolq te maken.

10.8 In geval een derde een rechtsvordering jegens de Contractant instelt gebaseerd op de stelling dat door Wolq zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, is de Contractant gehouden Wolq onverwijld schriftelijk hierover te informeren. De Contractant zal Wolq de nodige volmachten, informatie en alle noodzakelijke medewerking verlenen om haar in staat te stellen zich, zo nodig namens de Contractant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren en/of in de procedure te voegen.

10.9 Voor zover nodig zal Wolq de Contractant vrijwaren tegen claims van derden zoals bedoeld in het vorig lid. Wolq zal de Contractant terzake nimmer vrijwaren indien de verweten inbreuk verband houdt met: (i) door de Contractant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Wolq ter beschikking gestelde materialen; (ii) wijzigingen die de Contractant in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Wolq zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Wolq een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Wolq zo mogelijk ervoor zorgdragen dat de Contractant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de Contractant.

10.10 Indien Wolq naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze ervoor kan zorgdragen dat de Contractant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Wolq het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Wolq zal hiertoe niet overgaan dan na voorafgaand overleg met de Contractant. 10.11 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Wolq wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden dan hetgeen daartoe in dit artikel is bepaald is geheel uitgesloten, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen eventuele aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Wolq voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen: (i) in een niet door Wolq gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Wolq geleverde of verstrekte zaken of programmatuur, of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

10.12 De Contractant garandeert te allen tijde aan Wolq dat rechten van derden zich op geen enkele wijze verzetten tegen de beschikbaarstelling aan Wolq van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De Contractant zal Wolq te allen tijde vrijwaren tegen elke actie van derden die gebaseerd is op de stelling dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

11.0 Medewerking Contractant; telecommunicatie

11.1 De Contractant zal Wolq steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen in de gewenste vorm verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot haar gebouwen. De Contractant is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (juistheid van) door haar verschafte gegevens of inlichtingen.

11.2 Wolq is steeds gerechtigd om kosteloos gebruik te maken van de aan de Contractant toebehorende apparatuur voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Kosten ten behoeve van ter beschikking gesteld(e) apparatuur, energie, elektriciteit en dergelijke zijn te allen tijde voor rekening van de Contractant.

11.3 Indien de Contractant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, expertise, ervaring, capaciteit en kwaliteit. De Contractant draagt ervoor zorg dat werkzaamheden en leveringen door haar personeel en/of door derden (die niet tot de werkzaamheden van Wolq of door haar ingeschakelde derden behoren) tijdig en op zodanige wijze worden verricht dat de door Wolq te verrichten werkzaamheden daarvan geen hinder c.q. vertraging ondervinden. De Contractant is aansprakelijk voor schade aan de door Wolq verrichte werkzaamheden als gevolg van door de Contractant of in haar opdracht ingeschakelde derden.

11.4 De Contractant is te allen tijde ertoe gehouden Wolq in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden op normale wijze uit te voeren en daartoe al het mogelijke te verrichten in de ruimste zin des woords.

11.5 De Contractant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in haar organisatie van de van Wolq afkomstige apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Wolq te verlenen diensten. Tevens is de Contractant verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

11.6 Indien de Contractant programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Wolq ter beschikking stelt, zullen deze minimaal voldoen aan de door Wolq voorgeschreven specificaties.

11.7 Indien de Contractant de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Wolq stelt of indien de Contractant op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Wolq het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Wolq tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

11.8 Ingeval medewerkers van Wolq op locatie van de Contractant werkzaamheden verrichten, draagt de Contractant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. De Contractant vrijwaart Wolq voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Wolq, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het gevolg is van enig handelen of nalaten van de Contractant of van onveilige situaties binnen haar organisatie. De Contractant zal de binnen haar organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Wolq kenbaar maken.

11.9 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Contractant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Wolq staan. Wolq is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Contractant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Wolq of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Wolq gerechtigd de Contractant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Wolq kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De Contractant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Wolq is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

12.0 Leveringstermijnen

12.1 Door Wolq aangegeven leveringstijden en/of perioden waarbinnen diensten door haar worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn geheel vrijblijvend en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer Wolq al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Zij gaan bovendien pas in nadat Wolq de opdracht heeft bevestigd. De door Wolq aangegeven leveringstijden zijn steeds naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Wolq bekend waren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Wolq en Contractant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

12.2 Wolq is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Wolq gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.

12.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Contractant Wolq schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Wolq een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarin Wolq alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Wolq derhalve niet in verzuim.

12.4 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de Contractant nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wolq, fouten van diens niet-leidinggevende personeelsleden hieronder nadrukkelijk niet begrepen.

12.5 Is in de opdrachtbevestiging niet expliciet een leveringstermijn genoemd, dan zal Wolq leveren met inachtneming van een in de branche gebruikelijke redelijke termijn.

12.6 Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van de Contractant kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolq, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de Contractant blijven. In dat geval is de door Wolq aan de Contractant te verstrekken kostenopgave bindend voor de Contractant.

13.0 Klachten en klachttermijnen

13.1 Klachten ten aanzien van de door Wolq verstrekte dienstverlening dienen te allen tijde uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan door de Contractant bij aangetekend schrijven aan Wolq kenbaar te worden gemaakt, waarbij melding moet worden gemaakt van de aard van het gebrek en waarbij Wolq in de gelegenheid moet zijn gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren.

13.2 Klachten worden niet in behandeling genomen indien door Wolq geleverde diensten c.q. producten van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd door of samenhangend met handelingen of nalaten van de Contractant en de door deze eventueel ingeschakelde derden, danwel indien deze producten c.q. diensten geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn, danwel een gebrek vertonen ten gevolge van een ander dan normaal gebruik danwel ten gevolge van opzet, roekeloosheid of het niet geven van gevolg aan instructies van Wolq danwel ten gevolge van abnormale werkcondities of ondeskundig gebruik.

13.3 In geval de klacht betrekking heeft op een defect dat voortvloeit uit een tekening, schets, ontwerp of specificatie die is verstrekt door de Contractant, zal Wolq niet gehouden zijn de klacht in behandeling te nemen.

13.4 Indien de klacht gegrond blijkt, heeft Wolq de keuze de desbetreffende producten c.q. diensten op haar kosten te vervangen, danwel herstelwerkzaamheden uit te voeren, danwel het terzake betaalde bedrag aan de Contractant terug te storten zonder dat Wolq tot meer gehouden zal zijn.

13.5 Niet naleving door de Contractant van het bepaalde in dit artikel leidt ertoe dat de Contractant geacht wordt de door Wolq verstrekte producten c.q. diensten algeheel deugdelijk te hebben aanvaard.

13.6 Ook indien de Contractant (tijdig) reclameert, blijft de Contractant gehouden tot voldoening van de overeengekomen betalingsverplichting. Wolq is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen zolang de Contractant enige factuur voor geleverde producten c.q. diensten onbetaald laat.

13.7 De Contractant verplicht zich, indien Wolq zulks wenselijk acht, Wolq de gelegenheid te geven een verificatie te laten verrichten naar de gegrondheid van de klacht door een door Wolq aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamerecht vervalt. De kosten van de expertise komen geheel voor rekening van de Contractant indien de door de Contractant ingestelde klacht geheel dan wel gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn.

13.8 Klachten met betrekking tot verzonden facturen kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze schriftelijk binnen 7 dagen na de factuurdatum bij Wolq zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de Contractant aan het factuurbedrag gebonden. Indien de klachten gegrond blijken, zal Wolq over kunnen gaan tot aanpassing van het factuurbedrag. Ook hier geldt dat Wolq niet gehouden is een klacht in behandeling te nemen zolang de Contractant enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat en dat de klacht de Contractant niet ontheft van de overeengekomen betalingsverplichting(en).

14.0 Garantie

14.1 Ten aanzien van door Wolq geleverde producten c.q. diensten is uitsluitend de garantie van toepassing die door haar licentiegever of toeleverancier wordt verstrekt.

14.2 De Contractant kan geen recht op garantie doen gelden indien deze in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Wolq. De garantie vervalt indien gebreken zijn veroorzaakt door fouten en/of verzuimen van de Contractant of van door de Contractant ingeschakelde derden zonder dat deze door Wolq zijn aangesteld of gebezigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

14.3 De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onvoldoende onderhoud, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of gebreken die het gevolg zijn van door de Contractant of derden aangebrachte veranderingen.

14.4 Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de Contractant Wolq onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de geconstateerde gebreken alsmede alle medewerking te verlenen om Wolq in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

14.5 In geval van een garantieverplichting zal Wolq kosteloos de gebreken herstellen. Indien herstel van de gebreken redelijkerwijze niet mogelijk is, danwel niet mogelijk wordt geacht en de gebreken de bruikbaarheid van de afgeleverde producten als zodanig aanzienlijk voor de Contractant verminderen, dan heeft de Contractant het recht gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

14.6 Mocht Wolq tijdens de garantieperiode een geleverd product of geleverde dienst hebben vervangen, dan blijft de aanvankelijke ingangsdatum van de garantie gelding behouden en leidt deze vervanging niet tot verlenging van de garantie.

15.0 Opzegging overeenkomst

Partijen kunnen deze overeenkomst via een aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 3 maanden. Na beëindiging van de overeenkomst zal Wolq binnen een termijn van een maand ertoe zorgdragen dat alle administratieve gegevens van de Contractant uit haar systemen zijn verwijderd.

16.0 Opschorting overeenkomst

16.1 Wolq heeft te allen tijde het recht om na voorafgaande aankondiging per brief of per e-mail haar dienstverlening ten aanzien van de Contractant op te schorten indien de Contractant (waaronder begrepen bij haar werkzame personen) de haar door Wolq ter beschikking gestelde producten op enigerlei wijze: a. misbruikt, aanwendt voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd, danwel wijzigingen hierin aanbrengt; b. vervreemdt of bezwaart; c. gebruikt op een manier die leidt of zou kunnen leiden tot een inbreuk op de intellectuele- en industriële eigendomsrechten van Wolq, haar licentiegever dan wel haar toeleverancier; d.kopieert danwel tracht te kopiëren; e. aan derden in gebruik geeft; f. gebruikt als gevolg waarvan (in)direct schade ten aanzien van Wolq, haar licentiegever, haar toeleverancier of derden optreedt dan wel kan optreden.

16.2. In geval Wolq redelijkerwijs vermoedt dat een van de in dit artikel vermelde situaties zich voordoet, is het haar te allen tijde toegestaan om een onderzoek in te stellen naar de handelwijze(n) van de Contractant. De Contractant zal Wolq in dat geval alle noodzakelijke medewerking in dit verband verlenen.

16.3 In geval van opschorting zijdens Wolq blijft de Contractant te allen tijde verplicht om te voldoen aan haar (betalings)verplichtingen jegens Wolq.

17.0 Beëindiging overeenkomst

17.1 Wolq heeft te allen tijde het recht om een met de Contractant gesloten overeenkomst (en bijgevolg de door haar aan de Contractant verstrekte dienstverlening) per direct en derhalve zonder voorafgaande aankondiging te beëindigen in geval: a. de Contractant in surséance van betaling dan wel in staat van faillissement verkeert, is ontbonden, tijdelijk is stopgezet of geliquideerd, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel deze omstandigheid zich naar objectieve maatstaven op korte termijn lijkt te gaan voordoen; b. de Contractant, na hiertoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen de gestelde termijn alsnog uitvoering geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel enige andere gesloten overeenkomst; c. van Wolq naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (langer) kan worden verlangd dat zij uitvoering blijft geven aan de inhoud van de overeenkomst.

17.2 Wolq is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van beëindiging van de overeenkomst blijft de Contractant te allen tijde verplicht om te voldoen aan eventueel nog resterende betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. In geval van faillissement van de Contractant vervalt het recht tot gebruik van aan de Contractant ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

17.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst voorts slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

17.4 Indien een overeenkomst, welke naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17.5 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan de Contractant een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

17.6 Indien de Contractant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Contractant bewijst dat Wolq ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Wolq vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

18.0 Aansprakelijkheid van Wolq; vrijwaring

18.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wolq of degenen die door Wolq zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade bij de Contractant of bij derden ontstaan bij of door de uitvoering van een overeenkomst dan wel door gebreken van door Wolq geleverde diensten, uitgesloten.

18.2 Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.

18.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die de Contractant zou moeten maken om de prestatie van Wolq aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Contractant wordt ontbonden. b. redelijke kosten die de Contractant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Wolq op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

18.4 Wolq is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de Contractant op het moment waarop de schade is opgetreden in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Wolq.

18.5 In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van Wolq komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking waartegen Wolq is verzekerd. De vergoeding waartoe Wolq uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag ten behoeve van de door Wolq uit hoofde van de overeenkomst geleverde diensten die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen.

18.6 Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000 ((vijfhonderd duizend Euro).

18.7 De aansprakelijkheid van Wolq voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

18.8 De aansprakelijkheid van Wolq wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Contractant Wolq onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Wolq ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Wolq in staat is adequaat te reageren.

18.9 De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Contractant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wolq meldt.

18.10 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Contractant ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van 6 maanden nadat de Contractant op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe, danwel ingeval van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na verloop van 1 jaar nadat deze op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

18.11 De Contractant vrijwaart Wolq voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijk-heid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Contractant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Wolq geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de Contractant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

18.12 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Wolq zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

19.0 Overmacht

19.1 Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hieronder in ieder geval uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen ziekte onder het personeel van Wolq en bij door haar ingeschakelde derden, (technische) bedrijfsstoornissen, gebreken in de programmatuur, storingen in de telecommunicatie infrastructuur, overheidsmaatregelen, wijzigingen in regelgeving, materiaalfouten, het niet (tijdig) door derden aan Wolq  leveren van de aan de Contractant door te leveren diensten en des meer, resulteert nimmer in enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook aan de zijde van Wolq voor directe dan wel indirecte schade aan de zijde van de Contractant en/of derden.

19.2 Wolq heeft alsdan te harer keuze het recht hetzij de termijnen met betrekking tot de door haar aan de Contractant te leveren diensten te overschrijden hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de Contractant gehouden is en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

19.3 Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval Wolq geen schadevergoeding verschuldigd is.

20.0 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn danwel daarmee samenhangen is uitsluitend Nederlands Recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor alle gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en dergelijke.

20.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

20.3 Alle geschillen, daaronder nadrukkelijk begrepen die geschillen welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, die met betrekking tot, verband houdende met of voortvloeiende uit de uitvoering danwel interpretatie van de door deze voorwaarden beheerste aanvragen, overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en gevoerde onderhandelingen en dergelijke mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij de inzet van het geschil tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton behoort, in welke geval het geschil ter beslechting zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank, Sector Kanton.

20.4 Wolq blijft steeds bevoegd de Contractspartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. COMPUTERSERVICE De bepalingen in dit onderdeel “Computerservice” zijn naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Wolq diensten op het gebied van computerservice aan de Contractant verstrekt. Onder de term Computerservice zoals bedoeld in deze voorwaarden wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens via programmatuur en apparatuur die door Wolq wordt beheerd.

21.0 Duur

In geval de tussen Wolq en de Contractant gesloten overeenkomst ziet op het periodiek of stelselmatig verlenen van computerservice aan de Contractant, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur zoals partijen in de betreffende overeenkomst hebben bepaald, bij gebreke waarvan de overeenkomst voor de duur van één jaar wordt aangegaan. De overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor eenzelfde duur verlengd, tenzij de Contractant of Wolq de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

22.0 Uitvoering werkzaamheden

22.1 Wolq verricht de computerservice enkel en alleen in opdracht van de Contractant. Wolq zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met de Contractant schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

22.2 In geval Wolq krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot (de verwerking van) gegevens van de Contractant of haar personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten door Wolq bij de Contractant in rekening worden gebracht. Het bepaalde in de tweede zin van het vorig lid is van overeenkomstige toepassing.

22.3 Alle door Wolq in opdracht van de Contractant te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Wolq te stellen condities en voorwaarden door de Contractant gebruiksklaar aan Wolq worden geleverd. De Contractant zal de door Wolq te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van deze verwerking ophalen van de plaats waar Wolq de computerservice uitvoert. Ieder transport c.q. transmissie, op welke wijze dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Contractant, ook indien deze door Wolq wordt uitgevoerd of verzorgd.

22.4 De Contractant staat er voor in dat alle door haar aan Wolq ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Wolq verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties zoals door Wolq gesteld.

22.5 Alle mogelijke rechten van intellectuele en industriële eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot door Wolq bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven te allen tijde rusten bij Wolq. Het voorgaande geldt tevens indien de Contractant een vergoeding aan Wolq betaalt voor het door Wolq ontwikkelen of aanschaffen van zodanige apparatuur of programmatuur. Wolq is te allen tijde gerechtigd om alle van de Contractant ontvangen producten en gegevens, waaronder de gegenereerde resultaten van de verwerking, onder zich te houden totdat de Contractant heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen jegens Wolq.

22.6 Wolq is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aan te brengen. In geval dergelijke wijzigingen mochten leiden tot een verandering van de bij de Contractant geldende procedures, zal Wolq de Contractant hierover zo spoedig mogelijk inlichten. In een dergelijk geval komen de kosten van zodanige verandering geheel voor rekening van de Contractant. De Contractant heeft alsdan de keuze om de met Wolq gesloten overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het tijdstip waarop de betreffende wijziging in werking treedt. Het voorgaande geldt niet in geval de wijziging verband houdt met wijzigingen of ontwikkelingen in toepasselijke wetgeving of in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, danwel in geval Wolq de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.

22.7 Wolq zal voor zover mogelijk ertoe zorgdragen dat de door haar bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voldoet en blijft voldoen aan de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

22.8 Op verzoek van de Contractant zal Wolq tegen haar gebruikelijke tarieven de Contractant voorzien van advies over de gevolgen van de aanpassingen voor de Contractant.

23.0 Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

23.1 Wolq voldoet aan alle mogelijke juridische verplichtingen die uit hoofde van de Nederlandse wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Wolq zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de (persoons) gegevens van de Contractant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

23.2 De Contractant draagt ertoe zorg en staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Contractant zal Wolq op eerste verzoek onverwijld alle terzake gevraagde informatie schriftelijk verstrekken.

23.3 De Contractant vrijwaart Wolq voor alle mogelijke aanspraken van derden die jegens Wolq door deze derden mochten worden ingesteld op basis van een niet aan Wolq toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

23.4 De Contractant vrijwaart Wolq voorts voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Wolq door deze derden mochten worden ingesteld op basis van schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

24.0 Garantie

Wolq is nimmer door de Contractant danwel door derden verantwoordelijk c.q. aansprakelijk te houden voor de controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computer-service. De Contractant zal na ontvangst van de verwerkte resultaten deze resultaten zelf controleren. Wolq biedt nimmer enige garantie dat de door haar verleende computerservice foutloos of zonder onderbrekingen aan de Contractant wordt verleend. Indien eventuele gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Wolq uit hoofde van de overeenkomst onmiskenbaar verantwoordelijk is (te houden), zal Wolq de door haar verleende computerservice kosteloos herhalen, teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen. Het voorgaande geldt echter enkel en alleen in geval de Contractant de vermeende gebreken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de verwerkte resultaten schriftelijk en gedetailleerd aan Wolq kenbaar heeft gemaakt. In geval eventuele gebreken niet zijn toe te rekenen aan Wolq en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden door toedoen van de Contractant, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal Wolq de kosten van een eventuele herhaling van de computerservice volgens haar gebruikelijke tarieven bij de Contractant in rekening brengen. Indien herstel van aan Wolq aantoonbaar toe te rekenen gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wolq de voor de betreffende computerservice door de Contractant verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens de Contractant aansprakelijk te zijn. Aan de Contractant komen op geen enkele wijze andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan de rechten vermeld in deze garantieregeling . DIENSTVERLENING De bepalingen in dit onderdeel “Dienstverlening” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Wolq diensten aan de Contractant verleent die zijn aan te merken als het verrichten van advieswerkzaamheden, het verrichten van een toepasbaarheids-onderzoek, het verrichten van consultancy, het verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering en hosting, danwel het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en het verlenen van diensten met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen gelden onverminderd de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud.

25.0 Uitvoering

25.1 Wolq zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om de door haar aan de Contractant te verstrekken dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Contractant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

25.2 Alle door Wolq aan de Contractant verstrekte diensten houden te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis en derhalve nimmer een resultaatsverplichting in. Het voorgaande is slechts anders in geval Wolq in de (schriftelijke) overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat aan de Contractant heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven. Eventuele tussen Wolq en de Contractant te maken afspraken betreffende een concreet serviceniveau worden steeds enkel en alleen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

25.3 Indien tussen Wolq en de Contractant is overeengekomen dat de door Wolq te verstrekken dienstverlening in meerdere fasen zal plaatsvinden, is Wolq steeds gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een specifieke fase behoren uit te stellen totdat de Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

25.4 Slechts indien Wolq en de Contractant dit schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen, is Wolq gehouden bij de uitvoering van de door haar te verstrekken dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Contractant in haar dienstverlening te betrekken. Wolq is nimmer verplicht aanwijzingen van de Contractant op te volgen indien deze de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen door Wolq worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform hetgeen is bepaald in artikel 26.

25.5 In geval Wolq en de Contractant een overeenkomst tot dienstverlening zijn aangegaan met het oog op de uitvoering hiervan door een specifiek persoon, is Wolq steeds gerechtigd om na overleg met de Contractant deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.

25.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk tussen Wolq en de Contractant overeengekomen facturerings-schema dient de Contractant alle bedragen die betrekking hebben op de door Wolq verstrekte dienstverlening eens per kalendermaand achteraf aan Wolq te voldoen.

26.0 Wijzigingen en meerwerk

26.1 Indien Wolq op verzoek of met voorafgaande instemming van de Contractant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Contractant worden vergoed conform de gebruikelijke tarieven van Wolq. Van het leveren van meerwerk door Wolq is tevens sprake in geval een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Wolq is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek van de Contractant te voldoen, waarbij tevens geldt dat Wolq als voorwaarde kan stellen dat hiertoe een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

26.2 De Contractant erkent en aanvaardt dat als gevolg van werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorig lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening mogelijkerwijs wordt beïnvloed. Hetzelfde geldt ten aanzien van de wederzijdse verantwoordelijk-heden van de Contractant en Wolq. Het feit dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden ertoe nopen dat door Wolq meerwerkzaamheden dienen te worden verricht levert voor de Contractant nimmer grond op voor ontbinding of beëindiging van de gesloten overeenkomst.

26.3 Voor zover ten aanzien van de door Wolq verstrekte de dienstverlening tussen Wolq en de Contractant een vaste prijsstelling is overeengekomen, zal Wolq de Contractant desverzocht vantevoren schriftelijk informeren over de financiële gevolgen van de extra te verrichten werkzaamheden of prestaties.

27.0 Opleidingen, cursussen en trainingen

27.1 Voor zover de door Wolq verstrekte dienstverlening bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training ten behoeve van de Contractant, kan Wolq steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling van de Contractant verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden te allen tijde beheerst door de bij Wolq gebruikelijke regels.

27.2 Indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Wolq daartoe aanleiding geeft, is Wolq te allen tijde gerechtigd de betreffende opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, danwel deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Wolq kan door de Contractant in dit verband op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

28.0 Detachering

28.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake in geval Wolq een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan de Contractant ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van de Contractant werkzaamheden te laten uitvoeren.

28.2 Wolq zal voor zover mogelijk ertoe zorgdragen dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 25.5 inzake vervanging.

28.3 De Contractant is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken in geval: (i) de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en de Contractant dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Wolq heeft kenbaar gemaakt, dan wel (ii) van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Wolq zal aan het verzoek van de Contractant onverwijld aandacht geven. Wolq biedt nimmer de garantie dat vervanging van de gedetacheerde medewerker steeds mogelijk is. Indien vervanging van de gedetacheerde medewerker niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van de Contractant op verdere nakoming van de overeenkomst door Wolq, evenals alle aanspraken van de Contractant wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalings-verplichtingen van de Contractant betreffende de door Wolq verrichte werkzaamheden blijven te allen tijde in stand.

28.4 Wolq draagt zorg voor de tijdige en volledige afdracht van de ten aanzien van de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot)premies voor sociale verzekeringen. Wolq vrijwaart de Contractant voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Wolq van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), doch slechts in geval de Contractant de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Wolq overlaat, haar hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent en haar alle benodigde informatie en, indien door Wolq gewenst, procesvolmachten verstrekt.

28.5 Wolq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van de Contractant tot stand zijn gekomen. ONTWIKKELING PROGRAMMATUUR De bepalingen in dit onderdeel “Ontwikkeling programmatuur” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen in het onderdeel “Dienstverlening” van toepassing in geval Wolq in opdracht van de Contractant programmatuur ontwikkelt en deze eventueel bij de Contractant installeert. Op deze programmatuur zijn tevens de bepalingen in het onderdeel “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit onderdeel wordt afgeweken. De in dit onderdeel bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een vorm die voor een gegevensverwerkende machine leesbaar is en die is vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. In geval in dit onderdeel over programmatuur wordt gesproken, zijn hiermee tevens bedoeld websites.

29.0 Ontwikkeling programmatuur

29.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de tussen Wolq en de Contractant gesloten overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan Wolq ter hand zijn gesteld, zullen partijen in onderling overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ten behoeve van de Contractant door Wolq ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal plaatsvinden. Wolq zal de ontwikkeling van de programmatuur steeds met zorg uitvoeren en dit op basis van de door de Contractant verstrekte gegevens. De Contractant staat te allen tijde in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de door haar verstrekte gegevens. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in onderling overleg tussen partijen tot stand komen.

29.2 Wolq is te allen tijde gerechtigd, doch is hiertoe geenzins verplicht, om de juistheid, volledigheid of consistentie van de door de Contractant aan haar ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de Contractant op te schorten totdat de Contractant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

29.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verkrijgt de Contractant slechts het recht tot het gebruik van de programmatuur in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Wolq en de Contractant is overeengekomen, kan de broncode van de betreffende programmatuur en de bij de ontwikkeling van deze programmatuur gemaakte technische documentatie aan de Contractant ter beschikking worden gesteld. In dit laatste geval zal de Contractant gerechtigd zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

30.0 Aflevering, installatie en acceptatie

30.1 Wolq zal de ten behoeve van de Contractant te ontwikkelen programmatuur zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties aan de Contractant afleveren en bij deze installeren, dit laatste slechts indien een door Wolq uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Contractant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving daartoe aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Wolq niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

30.2 In geval een acceptatietest tussen Wolq en de Contractant is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering van de programmatuur. In geval een door Wolq uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de Contractant in geen geval toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Wolq kan steeds van de Contractant verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat deze met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen)resultaten van de ontwikkelingswerkzaam-heden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Wolq worden gerapporteerd.

30.3 De door Wolq ten behoeve van de Contractant ontwikkelde programmatuur zal in ieder geval tussen partijen gelden als zijnde geaccepteerd: a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering van de apparatuur of, indien een door Wolq uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van deze installatie, dan wel b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel c. indien Wolq vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel

30.4 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 10.7 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel

30.5 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien de Contractant daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

30.6 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de door Wolq ontwikkelde programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Contractant Wolq hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 10.7 bevat, zal de Contractant Wolq uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de betreffende fouten informeren. Wolq zal zich naar beste vermogen inspannen om de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Wolq te allen tijde gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

30.8 De acceptatie van de door Wolq ontwikkelde programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeen-gekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Wolq om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 33, indien toepasselijk, te herstellen. De acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

30.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen door Wolq aan de Contractant wordt afgeleverd en wordt getest, laat de niet-acceptatie door de Contractant van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

30.10 De acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 30.3 heeft tot gevolg dat Wolq ten volle gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Wolq is overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. De acceptatie van de programmatuur door de Contractant doet niets af aan de rechten van de Contractant op grond van artikel 30.6 betreffende kleine fouten en artikel 33 betreffende garantie.

30.11 Bij gebreke van een tussen Wolq en de Contractant uitdrukkelijk overeengekomen facturerings-schema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd op het moment van aflevering van de programmatuur door Wolq dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Wolq uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie. GEBRUIK EN ONDERHOUD PROGRAMMATUUR De bepalingen in dit onderdeel “Gebruik en onderhoud programmatuur” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door Wolqter beschikking gestelde programmatuur. De in dit onderdeel bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een vorm die voor een gegevensverwerkende machine leesbaar is en die is vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Wolq te verstrekken nieuwe versies. In geval in dit onderdeel over programmatuur wordt gesproken, zijn hiermee tevens bedoeld websites.

31.0 Gebruiksrecht

31.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verleent Wolq de Contractant het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht tot het gebruik van de programmatuur. De Contractant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen te allen tijde strikt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van de Contractant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

31.2 De programmatuur mag door de Contractant uitsluitend in of ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt, zulks op de betreffende verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal, soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht door Wolq is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van de Contractant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden, doch slechts voor zover dat uit de tussen Wolq en de Contractant gesloten overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

31.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Voorts is het de Contractant in geen geval toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of deze op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Contractant gebruikt. De Contractant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten en zulks in overleg met Wolq. De Contractant zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden door Wolq nimmer aan de Contractant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Contractant bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding aan Wolq te voldoen. De Contractant erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Wolq bevat.

31.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de Contractant alle in haar bezit zijnde exemplaren van de programmatuur in dezelfde staat als waarin de Contractant deze van Wolq heeft ontvangen aan Wolq retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Contractant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de Contractant van zodanige vernietiging onverwijld schriftelijk melding maken bij Wolq.

32.0 Aflevering, installatie en acceptatie

32.1 Wolq zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan de Contractant afleveren en, indien een door Wolq uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij de Contractant installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Contractant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Wolq niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

32.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 30.2 tot en met 30.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Contractant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Wolq ingevolge de garantie van artikel 33. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 30.8 onverminderd.

32.3 Bij gebreke van een tussen Wolq en de Contractant uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema is de Contractant alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur door Wolq en het recht tot gebruik van de programmatuur van Wolq verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur door Wolq dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Wolq uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

33.0 Garantie

33.1 Wolq zal voor zover mogelijk ertoe zorgdragen dat eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 10.7 binnen een redelijke termijn worden hersteld in geval deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering van de programmatuur, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na de acceptatie ervan gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Wolq door de Contractant zijn gemeld. Wolq garandeert nimmer dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis door Wolq uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de Contractant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Wolq volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel bij de Contractant in rekening zal brengen. Wolq kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel bij de Contractant in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Contractant of van andere niet aan Wolq toe te rekenen oorzaken dan wel indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt nadrukkelijk niet onder de garantie. De garantieverplichting zijdens Wolq vervalt indien de Contractant zonder schriftelijke toestemming van Wolq wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

33.2 Herstel van fouten zal slechts geschieden op een door Wolq te bepalen locatie. Wolq is te allen tijde gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

33.3 Wolq heeft geen verplichting inzake herstel van fouten die na afloop van de in artikel 33.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

34.0 Onderhoud

34.1 Indien met het oog op de door Wolq ter beschikking gestelde programmatuur tussen Wolq en de Contractant een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is begrepen, zal de Contractant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Wolq geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd en schriftelijk aan Wolq melden. Na ontvangst van de melding zal Wolq zich naar beste vermogen inspannen om fouten in de zin van artikel 10.7 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Wolq te bepalen wijze en termijn aan de Contractant ter beschikking worden gesteld. Wolq is te allen tijde gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Contractant zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Wolq niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

34.2 Wolq biedt geen garantie dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

34.3 Wolq kan de kosten van herstel volgens haar gebruikelijke tarieven bij de Contractant in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Wolq toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Wolq is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

34.4 Indien tussen Wolq en de Contractant een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Wolq bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze versies binnen een redelijke termijn aan de Contractant ter beschikking stellen. Na het verstrijken van een periode van drie maanden na de beschikbaarstelling van een verbeterde versie aan de Contractant is Wolq niet meer gehouden om eventuele fouten in de oude(re) versie te herstellen en ondersteuning te verlenen met betrekking tot de oude(re) versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Wolq van de Contractant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Woql aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding aan Wolq wordt betaald.

34.5 Indien de Contractant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Wolq is aangegaan, kan Wolq niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst met de Contractant aan te gaan.

34.6 Bij gebreke van een tussen Wolq en de Contractant uitdrukkelijk overeengekomen facturerings-schema is de Contractant alle bedragen die betrekking hebben op de onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode aan Wolq verschuldigd.

35.0 Programmatuur toeleverancier

Indien en voor zover Wolq programmatuur van derden aan de Contractant ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Wolq schriftelijk aan de Contractant is medegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De Contractant aanvaardt reeds nu voor alsdan de bedoelde voorwaarden van deze derden. Deze voorwaarden liggen voor de Contractant ter inzage bij Wolq. Wolq zal deze voorwaarden op verzoek van de Contractant kosteloos aan de Contractant toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Contractant en Wolq om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt onverkort het bepaalde in deze algemene voorwaarden. VERKOOP APPARATUUR De bepalingen in dit onderdeel “Verkoop apparatuur” zijn naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Wolq apparatuur aan de Contractant verkoopt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen van apparatuur begrepen.

36.0 Selectie apparatuur, aflevering en risico

36.1 De Contractant draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Wolq biedt geen garantie dat de apparatuur geschikt is voor het door de Contractant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

36.2 De door Wolq aan de Contractant verkochte apparatuur zal door Wolq aan de Contractant worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Wolq. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Wolq de aan de Contractant verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door de Contractant aan te wijzen plaats. Wolq zal de Contractant zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop zij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door Wolq aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief en verplichten Wolq nergens toe.

36.3 Aflevering van apparatuur door Wolq aan de Contractant geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.

36.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op de Contractant bij aflevering van de apparatuur aan de Contractant. Indien ten behoeve van de aflevering van de apparatuur, al dan niet op verzoek of instructie van de Contractant, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op de Contractant op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.

36.5 Wolq zal de apparatuur verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien de Contractant een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening zijn. De Contractant zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Wolq geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De Contractant vrijwaart Wolq te allen tijde voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

37.0 Omgevingseisen en installatie

37.1 De Contractant draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Wolq in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtig-heid, technische omgevingseisen e.d.).

37.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal Wolq de apparatuur installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door Wolq is niet begrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren van dataconversie.

37.3 Indien Wolq zich heeft verbonden tot installatie zal de Contractant vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van Wolq opvolgen.

37.4 De Contractant zal Wolq voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van Wolq en zal Wolq terzake alle noodzakelijke medewerking verlenen.

38.0 Garantie

38.1 Wolq zal zich er naar beste vermogen voor inspannen om eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Wolq in het kader van garantie of onderhoud aan de Contractant zijn geleverd, binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven door de Contractant bij Wolq zijn gemeld. In geval herstel van de apparatuur naar het redelijk oordeel van Wolq niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of in geval aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Wolq gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt te allen tijde buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van Wolq. De garantie-verplichting zijdens Wolq vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de Contractant zonder toestemming van Wolq wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Wolq in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Wolq zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden aan de Contractant onthouden.

38.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Wolq bij de Contractant in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

38.3 Wolq heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die door de Contractant na afloop van de in artikel 38.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhouds-overeenkomst is gesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

39.0 Apparatuur toeleverancier

Indien en voor zover Wolq apparatuur van derden aan de Contractant levert, zullen, mits dat door Wolq schriftelijk aan de Contractant is medegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De Contractant aanvaardt reeds nu voor alsdan de bedoelde voorwaarden van deze derden. Deze voorwaarden liggen voor de Contractant ter inzage bij Wolq. Wolq zal deze voorwaarden op verzoek van de Contractant kosteloos aan de Contractant toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Contractant en Wolq om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt onverkort het bepaalde in deze algemene voorwaarden. ONDERHOUD APPARATUUR De bepalingen in dit onderdeel “Onderhoud apparatuur” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Wolq en de Contractant een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

40.0 Duur onderhoudsverplichting

40.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt tussen Wolq en de Contractant aangegaan voor de tussen partijen in de betreffende overeenkomst gestelde duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

40.2 De overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor eenzelfde duur verlengd, tenzij de Contractant of Wolq de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

41.0 Onderhoud

41.1 De inhoud en omvang van de door Wolq te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Wolq verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door de Contractant bij Wolq zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in dit onderdeel verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Wolq schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is enkel en alleen sprake indien de Contractant deze kan aantonen en deze storing kan worden gereproduceerd.

41.2 Het onderhoud wordt door Wolq verricht tijdens de bij Wolq geldende werkdagen en werkuren.

41.3 Wolq behoudt zich te allen tijde onder meer het recht voor om haar onderhoudsverplichtingen jegens de Contractant op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Wolq, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Wolq met zich meebrengen.

 

41.4 Wolq draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de apparatuur. Wolq zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en deze vastleggen in haar administratie. Wolq zal de Contractant op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

41.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Wolq noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven te allen tijde eigendom van Wolq.

42.0 Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

42.1 De Contractant zal onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur Wolq daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van de Contractant opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. De Contractant is gehouden het personeel van Wolq of door Wolq aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Wolq ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

42.2 Op verzoek van Wolq zal een ter zake kundige werknemer van de Contractant voor raadpleging bij de onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. De Contractant heeft het recht bij alle ten behoeve van de Contractant uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

42.3 De Contractant is bevoegd niet door Wolq geleverde apparatuur en systemen op de aan de Contractant verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door Wolq geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door Wolq geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door Wolq geleverde programmatuur zijn en blijven te allen tijde voor rekening van de Contractant.

42.4 Indien het naar het oordeel van Wolq voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal de Contractant deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Wolq stellen.

42.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Wolq behoort, dient door de Contractant kostelloos ter beschikking te worden gesteld.

42.6 De Contractant draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

42.7 De Contractant draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Wolq deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. De Contractant staat er zelf voor in zich tegen dergelijke risico’s afdoende te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan Wolq voor onderhoud aan te bieden draagt de Contractant ervoor zorg dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

42.8 Wolq aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen Wolq en de Contractant is overeengekomen.

42.9 Bij gebreke van een tussen Wolq en de Contractant overeengekomen factureringsschema is de Contractant alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode aan Wolq verschuldigd.

43.0 Uitsluitingen

43.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de tussen Wolq en de Contractant gesloten overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Wolq op grond van de overeenkomst, en zullen door Wolq apart bij de Contractant in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

43.2 In de onderhoudsprijs is nadrukkelijk niet begrepen: a. het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia en inktlinten; b. de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Wolq; c. werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie van apparatuur; d. modificaties aan apparatuur; e. verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden als gevolg hiervan.

Voor meer informatie: info@wolq.com